หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

หนังสือและบทความ

การศึกษาเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่่าพื้้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... กับร่างพระราชบัญญัติฉบับอื่่น ๆ ที่่เกี่่ยวข้อง

ดาวน์โหลด 7 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การใช้สิทธิและมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยชนเผ่าพื้นเมือง

ดาวน์โหลด 5 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

KPI YEARBOOK 2566 การปฏิรูปกฎหมาย : บทสำรวจกรณีศึกษาต่างประเทศและไทย

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

การรวมกลุ่มในรัฐสภาเพื่อกิจกรรมทางการเมืองของรัฐสภาอินโดนิเซีย

ดาวน์โหลด 5 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารภายใต้ระบบรัฐสภา

ดาวน์โหลด 25 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐสภาโดยใช้เกณฑ์และตัวชี้วัด ของ Inter-Parliamentary Union (IPU)

ดาวน์โหลด 6 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561 (เพิ่มใหม่)

ดาวน์โหลด 1 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560 (เพิ่มใหม่)

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2559 (เพิ่มใหม่)

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 20 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 17 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

ชนะสิบทิศ: การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ (The Winner: Local Government Management towards Excellence)

ดาวน์โหลด 7 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

สถาบันพระปกเกล้า