หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบอบประชาธิปไตย 13 พฤศจิกายน 2566กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย นายอรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล,ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนพิฬดา ศักดิ์ศิริญดากุล,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันยพรรษ ปั้นนาค

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
อรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล.

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น.--กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2566.
140 หน้า.
1. การปกครองท้องถิ่น -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. I. กาญจนพิฬดา
ศักดิ์ศิริญดากุล, ผู้แต่งร่วม. II. ธันยพรรษ ปั้นนาค, ผู้แต่งร่วม. III. ชื่อเรื่อง.
352.14
ISBN 978-616-476-352-4

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 02-1419563-77 โทรสาร 02-1438175

ตัวอย่างหน้าปก - กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (17 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับแนวพระราชดำริด้านการปกครองท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 121 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กระบวนการสร้างสันติภาพ : กรณีศึกษาประเทศโคลอมเบีย

ดาวน์โหลด 139 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

จุด (ไม่) จบ : ช่วงฉากการเมืองไทย 48 - 59

ดาวน์โหลด 123 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า