หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

หนังสือและบทความ

การศึกษาอนาคตและฉากทัศน์การเมืองไทยเพื่อสร้้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ในมิติของสถาบันการเมือง (รัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา)

ดาวน์โหลด 30 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

หลักสูตรค่านิยมพื้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ดาวน์โหลด 46 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการเมืองระดับชาติ

ดาวน์โหลด 19 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ก่อนจะถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 : การเมืองและประเด็นปัญหาท้าทายของการพัฒนากรุงเทพมหานครจากอดีตถึงปัจจุบัน

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงผ้าอนามัยของกลุ่มสตรี ศึกษากรณีนักเรียนหญิงในจังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด 18 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

มุมมองใหม่ต่อการกระทำทางรัฐบาลในประเทศไทย: ศึกษาผ่าน ประวัติศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 99 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

Guidebook องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

ดาวน์โหลด 87 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

การศึกษาการบังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

ดาวน์โหลด 17 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า ปี 2558

ดาวน์โหลด 8 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การสร้างความปรองดองแห่งชาติ : เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร

ดาวน์โหลด 182 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด 20 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า