หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

แนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
เรื่อง แนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
Course of Fundamental Conflict Management by Peaceful Means)
โดย สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
สถาบันพระปกเกล้า.
แนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี = Course of Fundamental
Conflict Management by Peaceful Means. -- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2566.
78 หน้า.
1. ความขัดแย้งทางสังคม. 2. การบริหารความขัดแย้ง. 3. สันติภาพ. I. ชื่อเรื่อง.
303.69
ISBN 978-616-476-365-4

จัดพิมพ์โดย 
สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (11 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 14

ดาวน์โหลด 224 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ดาวน์โหลด 12 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การอภิบาลบนฐานของความร่วมมือ : สภาวะสังคมไร้ศูนย์กลางการแตกกระจายในระบบบริหารราชการแผ่นดินและแสวงหาตัวแบบใหม่ในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐ

ดาวน์โหลด 122 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า