Infographic

หน้าแรก | คลังความรู้

Infographic

อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง

พลเมือง ในฉบับสถาบันพระปกเกล้า

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง

ติดสินบนข้ามชาติ ติดตามได้ รับโทษจริง

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง

เปรียบเทียบระบบเลือกตั้งของไทยตั้งแต่ช่วงก่อน พ.ศ. 2540 - 2560

ดาวน์โหลด 10 ครั้ง

การเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง

ดาวน์โหลด 6 ครั้ง

พัฒนาการด้านบทบาทและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา

ดาวน์โหลด 9 ครั้ง

การเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง

โอลิมปิกกับคนไทย เราสนใจกันแค่ไหน

ดาวน์โหลด 4 ครั้ง

พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

ดาวน์โหลด 7 ครั้ง

การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลด 90 ครั้ง

เลือกตั้งครั้งใหม่ ต้องเจออะไรบ้าง?

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง

การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม : การปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า