หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

หนังสือภาพถ่ายประชาธิปไตย เล่มที่ 2
ชื่อเรื่อง หนังสือภาพถ่ายประชาธิปไตย เล่มที่ 2
โดย สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำ นักหอสมุดแห่งชาติ
Nattonal Lbrary of Thalland Cataloging in Publication Data
สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย. หนังสือภาพถ่ายประชาธิปไตย เล่มที่ 2 =
Democracy Photo Book No.2 -- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า,2566.
60 หน้า

1. หนังสือภาพ. 2. ประชาธิปไตย. I.ชื่อเรื่อง.
779.93218
ISBN 978-616-476-373-9

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 02-141-9718 โทรสาร 02-143-8020

หนังสือภาพถ่ายประชาธิปไตย เล่มที่ 2 (6 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์

ดาวน์โหลด 29 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 จังหวัดสระแก้ว

ดาวน์โหลด 26 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

ดาวน์โหลด 8 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า