คณะผู้บริหาร/คณะกรรมการสถาบัน

หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบัน

คณะผู้บริหาร/คณะกรรมการสถาบัน

ศ.วุฒิสาร ตันไชย

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (โทร : 02-141-9555, อีเมล : woothisarn@kpi.ac.th)

รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล

รองเลขาธิการ (โทร : 02-141-9559, อีเมล : orathai@kpi.ac.th)

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ

รองเลขาธิการ (โทร : 02-141-9666, อีเมล : vitavas@kpi.ac.th)

นายภควัต อัจฉริยปัญญา

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (โทร : 02-141-9666, อีเมล : Packawat@kpi.ac.th)

ศ.กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (โทร : 02-141-9578, อีเมล : chaiwat@kpi.ac.th)

รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล

รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น (โทร : 02-141-9559, อีเมล : orathai@kpi.ac.th)

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา (โทร : 02-141-9599, อีเมล : thawilwadee@kpi.ac.th)

นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล (โทร : 02-141-9532, อีเมล : supanat@kpi.ac.th)

นางกาญจนา ศรีปัดถา

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (โทร : 0-2281-6851, อีเมล : kanchana@kpi.ac.th)

นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ (โทร : 02-141-9625, อีเมล : supannee@kpi.ac.th)

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย (โทร : 02-141-9685, อีเมล : stithorn@kpi.ac.th)

นายณัฐพงศ์ รอดมี

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง (โทร : 02-141-9518, อีเมล : nuttapong@kpi.ac.th)

นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา (โทร : 02-141-9547, อีเมล : teeraphan@kpi.ac.th)

นายชวน หลีกภัย

ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า

ศ.(พิเศษ)พรเพชร วิชิตชลชัย

รองประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า

นายชลน่าน ศรีแก้ว

ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กรรมการสภาสถาบัน

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการสภาสถาบัน

นางพรพิศ เพชรเจริญ

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรรมการสภาสถาบัน

นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ

เลขาธิการวุฒิสภา กรรมการสภาสถาบัน

นายอนันต์ ผลอำนวย

ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ ประจำสภาผู้แทนราษฎร กรรมการสภาสถาบัน

นายไชยา พรหมา

ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ ประจำสภาผู้แทนราษฎร กรรมการสภาสถาบัน

นายมหรรณพ เดชวิทักษ์

ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา กรรมการสภาสถาบัน

นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

กรรมการสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์

กรรมการสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.(พิเศษ)นรนิติ เศรษฐบุตร

กรรมการสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก

กรรมการสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

กรรมการสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

กรรมการสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

กรรมการสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย

กรรมการสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สุวิทย์ ยอดมณี

กรรมการสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ

นพ.อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์

กรรมการสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอภิชาต สุขัคคานนท์

กรรมการสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.วุฒิสาร ตันไชย

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กรรมการสถาบันและเลขานุการ

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

ประธานกรรมการ

นายมนัส แจ่มเวหา

กรรมการ

นายมนูญ สรรค์คุณากร

กรรมการ

นางสาวสุวิภา สุขวณิชนันท์

กรรมการ

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล

กรรมการและเลขานุการ

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย

ประธานกรรมการ

ศ.วุฒิสาร ตันไชย

รองประธานกรรมการ

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ

กรรมการ

รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล

กรรมการ

นางชุติมา หาญเผชิญ

กรรมการ

นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

กรรมการ

นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์

กรรมการ

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

กรรมการ

นางสาวปรารถนา ทองรักษ์

กรรมการ

นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวพัชรี แย้มโกสุม

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายคมกฤช เพ็ญสุข

ผู้ช่วยเลขานุการ

ศ.(พิเศษ) นรนิติ เศรษฐบุตร

ประธานกรรมการ

ศ.วุฒิสาร ตันไชย

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

รศ.ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก

กรรมการ

ศ.กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู

กรรมการ

ศ.เกียรติคุณ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์

กรรมการ

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก

กรรมการ

รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร

กรรมการ

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

กรรมการ

รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย

กรรมการ

รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

กรรมการ

ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

กรรมการ

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์

กรรมการ

ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ

กรรมการ

รศ.ดร.สุรพล ราชภัณฑารักษ์

กรรมการ

ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต

กรรมการ

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

กรรมการ

พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ

กรรมการ

รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล

กรรรมการและเลขานุการ

นายภควัต อัจฉริยปัญญา

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายวงศกร นาคนาวา

ผู้ช่วยเลขานุการ

ศ.(พิเศษ)พรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานกรรมการ

ศ.วุฒิสาร ตันไชย

รองประธานกรรมการ

นายมหรรณพ เดชวิทักษ์

กรรมการ ตามมาตรา 8 (4)

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย

กรรมการ

นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์

กรรมการ

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ

กรรมการ

รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล

กรรมการ

ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล

กรรมการ

นายพหล จินดากุล

กรรมการ

นายวรัชญ์ เพชรร่วง

กรรมการ

นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์

กรรมการ

นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล

กรรมการและเลขานุการ

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

กรรมการที่ปรึกษา

ดร.สุวิทย์ ยอดมณี

กรรมการที่ปรึกษา

ศ.(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ

ประะธานกรรมการ

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ

รองประะธานกรรมการ

อธิปบดีกรมศิลปากร หรือผู้แทน

กรรมการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือผู้แทน

กรรมการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีหรือผู้แทน

กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หรือผู้แทน

กรรมการ

ดร.สุวิชญ์ รัศมิภูติ

กรรมการ

ดร.โสมสุดา ลียะวณิช

กรรมการ

นายกู้เกียรติ ภูมิรัตน์

กรรมการ

นายธนภน วัฒนกุล

กรรมการ

นายสาคร ชนะไพฑูรย์

กรรมการ

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวศันสนีย์ ท้วมเทียบ

เลขานุการ

นางสาวอังคนา ดวงแป้น

เลขานุการ

ศ.วุฒิสาร ตันไชย

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ประธานกรรมการ

พลเอก ศิรินทร์ ธูปกล่ำ

กรรมการ

ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

กรรมการ

นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์

กรรมการ

นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

(ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์) กรรมการ

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

(นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ) กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ

(นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล) เลขานุการ

 

ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน : โทรศัพท์ 02-141-9600 , อีเมล์ webmaster@kpi.ac.th


Share :

สถาบันพระปกเกล้า