คณะผู้บริหาร/คณะกรรมการสถาบัน

หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบัน

คณะผู้บริหาร/คณะกรรมการสถาบัน

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (โทร : 02-141-9555, อีเมล : [email protected])

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

รองเลขาธิการ (โทร : 02-141-9599, อีเมล : [email protected])

รศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ

รองเลขาธิการ (โทร : 02-141-9595, อีเมล : [email protected])

นายณัฐพงศ์ รอดมี

ผู้ช่วยเลขาธิการ (โทร : 02-141-9518, อีเมล : [email protected])

นางณัชชาภัทร อมรกุล

รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (โทร : 02-141-9578, อีเมล : [email protected])

นายภควัต อัจฉริยปัญญา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น (โทร : 02-141-9572 อีเมล : [email protected])

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา (โทร : 02-141-9599, อีเมล : [email protected])

นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล (โทร : 02-141-9532, อีเมล : [email protected])

นางกาญจนา ศรีปัดถา

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (โทร : 0-2281-6851, อีเมล : [email protected])

นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ (โทร : 02-141-9625, อีเมล : [email protected])

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย (โทร : 02-141-9685, อีเมล : [email protected])

นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา (โทร : 02-141-9547, อีเมล : [email protected])

ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง (โทร : 02-141-9518, อีเมล : [email protected])

นางธนิษฐา สุขะวัฒนะ

รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (โทร : 02-141-9719, อีเมล : [email protected])

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า

ศ.(พิเศษ)พรเพชร วิชิตชลชัย

รองประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า

นายชัยธวัช ตุลาธน

ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กรรมการสภาสถาบัน

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการสภาสถาบัน

ว่าที่ร้อยตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรรมการสภาสถาบัน

นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ

เลขาธิการวุฒิสภา กรรมการสภาสถาบัน

รศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล

ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ ประจำสภาผู้แทนราษฎร กรรมการสภาสถาบัน

นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์

ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ ประจำสภาผู้แทนราษฎร กรรมการสภาสถาบัน

นายมหรรณพ เดชวิทักษ์

ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา กรรมการสภาสถาบัน

ศ.(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.(พิเศษ)นรนิติ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพินิจ จารุสมบัติ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายมนัส แจ่มเวหา

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเสถียร เสถียรธรรมะ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กรรมการสภาสถาบันและเลขานุการ

ศ.(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ

ประธานกรรมการ

นายกู้เกียรติ ภูมิรัตน์

กรรมการ

นางสาวศิริพร เกินเกษม

กรรมการ

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ

กรรมการ

นางสาวอรนุช ศรีนนท์

กรรมการและเลขานุการ

นายมนัส แจ่มเวหา

ประธานกรรมการ

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ

กรรมการ

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

กรรมการ

รศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ

กรรมการ

นางชุติมา หาญเผชิญ

กรรมการ

นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

กรรมการ

นางพรพิศ เพชรเจริญ

กรรมการ

นางสาวอภิญญา ดิสสะมาน

กรรมการ

นางระพีพรรณ ทิวสระแก้ว

กรรมการ

นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวพัชรี แย้มโกสุม

ผู้ช่วยเลขานุการ

ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

กรรมการที่ปรึกษา

ศ.(พิเศษ) นรนิติ เศรษฐบุตร

ประธานกรรมการ

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ

รองประธานกรรมการ

ศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข

กรรมการ

ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

กรรมการ

ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

กรรมการ

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

กรรมการ

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร

กรรมการ

รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา

กรรมการ

ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

กรรมการ

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์

กรรมการ

ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ

กรรมการ

รศ.ดร.สุรพล ราชภัณฑารักษ์

กรรมการ

รศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ

กรรมการ

รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก

กรรมการ

ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

กรรมการ

ดร.ธนภณ วัฒนกุล

กรรมการ

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

กรรมการและเลขานุการ

นายณัฐพงศ์ รอดมี

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์

กรรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายภควัต อัจฉริยปัญญา

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายวงศกร นาคนาวา

ผู้ช่วยเลขานุการ

ศ.(พิเศษ)พรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานกรรมการ

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ

รองประธานกรรมการ

นายมหรรณพ เดชวิทักษ์

กรรมการ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

กรรมการ

นายเสถียร เสถียรธรรมะ

กรรมการ

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

กรรมการ

ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล

กรรมการ

นางสาววารี แว่นแก้ว

กรรมการ

นายอนันต์ แก้วกำเนิด

กรรมการ

รศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ

กรรมการ

นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล

กรรมการและเลขานุการ

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

กรรมการที่ปรึกษา

ศ.(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ

ประะธานกรรมการ

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

รองประธานกรรมการ

อธิบดีกรมศิลปากร หรือผู้แทน

กรรมการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือผู้แทน

กรรมการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีหรือผู้แทน

กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์หรือผู้แทน

กรรมการ

ดร.โสมสุดา ลียะวณิช

กรรมการ

นายกู้เกียรติ ภูมิรัตน์

กรรมการ

นายธนภณ วัฒนกุล

กรรมการ

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

กรรมการและเลขานุการ

นางสาววัชรา เชิงหอม

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวศันสนีย์ ท้วมเทียบ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ

ประธานกรรมการ

ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

กรรมการ

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

กรรมการ

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย

กรรมการ

นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ

กรรมการ

ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม

กรรมการ

นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล

เลขานุการ

 

ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน : โทรศัพท์ 02-141-9600 , อีเมล์ [email protected]


Share :

สถาบันพระปกเกล้า