หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

กฎหมายที่เกี่ยวกับการทำสัญญาทางแพ่งที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมเนื่องจากความไม่เสมอภาคของคู่สัญญา

ระบอบประชาธิปไตย 27 พฤศจิกายน 2566เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวกับการทำสัญญาทางแพ่งที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมเนื่องจากความไม่เสมอภาคของคู่สัญญา
ผู้แต่ง ดร.ปิติ เอี่ยมจำ รูญลาภ

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำ นักหอสมุดแห่งชาติ
Nattonal Lbrary of Thalland Cataloging in Publication Data
กฎหมายที่เกี่ยวกับการทำสัญญาทางแพ่งที่อาจก่่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมเนื่องจาก
ความไม่เสมอภาคของคู่สัญญา.--กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า,2566.
206 หน้า
1. สัญญา. I.ชื่อเรื่อง.
346.022
ISBN 978-616-476-331-9

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดีชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์0-2141-9550 โทรสาร 0-2143-8174

กฎหมายที่เกี่ยวกับการทำสัญญาทางแพ่งที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมเนื่องจากความไม่เสมอภาคของคู่สัญญา (13 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16

ดาวน์โหลด 239 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ

ดาวน์โหลด 123 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ

ดาวน์โหลด 363 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า