งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

งานวิจัย

วัฒนธรรมกับนาฏกรรมในรัชกาลที่ 7

ดาวน์โหลด 11 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทบาทของหนังสือพิมพ์การเมืองต่อสังคมไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2468-2477) : กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์สยามรีวิว

ดาวน์โหลด 5 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทบาทผู้แทนราษฎรภาคเหนือชุดแรกในสายธาร ประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475

ดาวน์โหลด 35 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาการป้องกันวิกฤตสังคมในอนาคต

ดาวน์โหลด 1 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศและการมีส่วนร่วมของประชาชน : นโยบายและการดาเนินการตามนโยบายน้าในประเทศไทยและเวียดนาม

ดาวน์โหลด 7 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมของชาติเพื่ออนาคตประชาธิปไตยไทย กรณีศึกษา การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงคาน

ดาวน์โหลด 7 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ทัศนคติของพลเมืองและประเด็นสําคัญในการเสริมสร้างประชาธิปไตย

ดาวน์โหลด 9 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ประเมินการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ประจำปี 2566 (Decentralization Report)

ดาวน์โหลด 11 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทบัญญัติทางกฎหมายและประเด็นพิจารณาในร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. .... ภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายและกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่

ดาวน์โหลด 18 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

มาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารเท็จในสื่อออนไลน์

ดาวน์โหลด 10 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด 32 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ช่องทางการสื่อสารของรัฐสภา

ดาวน์โหลด 11 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า