ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

ผลการสัมมนา

หัวเรื่อง ดาวน์โหลด
"รู้เท่าทัน ภัยดิจิทัลและการรับมือเบื้องต้น" สรุปการเสวนาวิชาการเพื่อเสริมความรู้ ทักษะ และป้องกันภัยทางด้านดิจิทัล
3 ครั้ง
สรุปเวทีสัมมนาครั้งที่ 3 “เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่มรดกโลก”
5 ครั้ง
สรุปเนื้อหาการสัมมนาเวทีวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันนิติบัญญัติ ครั้งที่ 1 เรื่อง การหนุนเสริมกฎหมายประชาชนเพื่อคุณภาพกฎหมายไทย
6 ครั้ง
สรุปสัมมนาเวทีวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันนิติบัญญัติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “มุมมองกฎหมายเด็กและเยาวชน จากสยามพารากอนถึงป้าบัวผันสู่การแก้ไขหรือแก้แค้น”
172 ครั้ง
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 : หลักการทั่วไป ผลการบังคับใช้กฎหมาย และ ข้อเสนอแนะต่อพระราชบัญญัติ
13 ครั้ง
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 25
126 ครั้ง
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 : อำนวยความสะดวกจริงหรือไม่ ตรงใจประชาชนหรือยัง?
2 ครั้ง
ธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศและการมีส่วนร่วมของประชาชน
16 ครั้ง
คุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศ : วาระเร่งด่วนแห่งชาติในการแสวงหาเครื่องมือเพื่อคุ้มครองสิทธิในชีวิตของประชาชน
5 ครั้ง
สัมมนาวันสตรีสากล
4 ครั้ง
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24
10 ครั้ง
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23
82 ครั้ง

ค้นหา ผลการสัมมนา

สถาบันพระปกเกล้า