ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

ผลการสัมมนา

หัวเรื่อง ดาวน์โหลด
ธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศและการมีส่วนร่วมของประชาชน
0 ครั้ง
คุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศ : วาระเร่งด่วนแห่งชาติในการแสวงหาเครื่องมือเพื่อคุ้มครองสิทธิในชีวิตของประชาชน
5 ครั้ง
สัมมนาวันสตรีสากล
4 ครั้ง
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24
10 ครั้ง
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23
80 ครั้ง
กฎหมายคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย เรื่อง เสียงประชาชน (ไม่) หายไปไหน
9 ครั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท้องถิ่นต้นแบบในการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
17 ครั้ง
แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชน "หลัง" การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. พ.ศ. 2565
24 ครั้ง
Democracy Talk Series ปรากฏการณ์ในโลกประชาธิปไตย Season 2
38 ครั้ง
แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. พ.ศ. 2565
34 ครั้ง
สัมมนาระดมความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ : เครื่องมือภาครัฐ – กลไก ภาคประชาชน เพื่อการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าและความหมาย
13 ครั้ง
ประชุมวิชาการนานาชาติ The WAPOR ASIA 4th Annual Conference, Bangkok 2021
78 ครั้ง

ค้นหา ผลการสัมมนา

สถาบันพระปกเกล้า