ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

ผลการสัมมนา

หัวเรื่อง ดาวน์โหลด
กฎหมายคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย เรื่อง เสียงประชาชน (ไม่) หายไปไหน
7 ครั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท้องถิ่นต้นแบบในการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
15 ครั้ง
แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชน "หลัง" การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. พ.ศ. 2565
24 ครั้ง
Democracy Talk Series ปรากฏการณ์ในโลกประชาธิปไตย Season 2
12 ครั้ง
แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. พ.ศ. 2565
27 ครั้ง
สัมมนาระดมความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ : เครื่องมือภาครัฐ – กลไก ภาคประชาชน เพื่อการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าและความหมาย
12 ครั้ง
ประชุมวิชาการนานาชาติ The WAPOR ASIA 4th Annual Conference, Bangkok 2021
6 ครั้ง
รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ตอนที่ 7 รัฐธรรมนูญเยอรมนี : บทเรียน ความล้มเหลวและความสำเร็จ
8 ครั้ง
เมื่อรัฐต้องรู้ว่าเราคุยอะไรกัน
7 ครั้ง
สิทธิที่จะถูกลืมบนเส้นทางกฎหมายไทย
5 ครั้ง
สิทธิและความเท่าเทียมระหว่างเพศในกฎหมายไทย
5 ครั้ง
รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ตอนที่ 6 รัฐธรรมนูญญี่ปุ่น : การสถาปนาประชาธิปไตยที่มั่นคงหลังความพินาศจากสงคราม
7 ครั้ง

ค้นหา ผลการสัมมนา

สถาบันพระปกเกล้า