รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
12 สิงหาคม 2565

โครงการ แก้ไขจัดการปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต ภายใต้โครงการ ประชารัฐยุติธรรม

พ.ต.อ.ลิขิต ถนอมเชื้อ และคุณวีรวรรณ มอสบี้

ผู้กำกับการสอบสวนตำรวจภูธร จ.นครราชสีมา และ ผู้อำนวยการโครงการฮัก ภายใต้มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว


48 ครั้ง
12 สิงหาคม 2565

โครงการ แก้ไขจัดการปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต ภายใต้โครงการ ประชารัฐยุติธรรม

พ.ต.อ.ลิขิต ถนอมเชื้อ และคุณวีรวรรณ มอสบี้

ผู้กำกับการสอบสวนตำรวจภูธร จ.นครราชสีมา และ ผู้อำนวยการโครงการฮัก ภายใต้มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว


65 ครั้ง
11 สิงหาคม 2565

บทบาทของผู้หญิงในสังคมและการเมือง

คุณสรินธร สัจจะวิระวงศ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการสาธารณะและการจัดโครงการ


62 ครั้ง
10 สิงหาคม 2565

12 สิงหาคม : สายสัมพันธ์สองสมเด็จฯ

รศ. ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล

รองประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี


45 ครั้ง
09 สิงหาคม 2565

ทราฟฟี่ฟองดูว์ ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Citizen Engagement)

ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม

นักวิจัยอาวุโสและหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


53 ครั้ง
08 สิงหาคม 2565

บรรยากาศกระบวนการสันติภาพในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

อาจารย์ รอมฎอน ปันจอร์

ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


40 ครั้ง
05 สิงหาคม 2565

การเสริมสร้างความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาชุมชนในเทศบาลตำบลปอภาร จังหวัดร้อยเอ็ด

นางสาวนิตยา โพธิ์นอก

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


61 ครั้ง
04 สิงหาคม 2565

ผู้หญิงอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผศ.ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล

อาจารย์ประจำสาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


40 ครั้ง
03 สิงหาคม 2565

นิทรรศการเคลื่อนที่ "มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า"

คุณจิตสุภา หวังศิริสมบูรณ์

พนักงานภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


58 ครั้ง
02 สิงหาคม 2565

การทำงานของภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปด้านการเมือง : ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.ศรีสะเกษ

คุณทองดี ทองผาย

ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.ศรีสะเกษ


44 ครั้ง
01 สิงหาคม 2565

ข้อถกเถียงว่าด้วยรูปแบบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492

คุณปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


47 ครั้ง
29 กรกฎาคม 2565

ประเด็นสำคัญที่พึงมีในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย: บทบัญญัติภายใต้รัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องศาล

ผศ.ดร.สาธิตา วิมลคุณารักษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


45 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า