รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
28 กันยายน 2566

Peace survey กับข้อท้าทายในกระบวนการสันติภาพ

ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่

รองผู้อำนวยการ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


4 ครั้ง
27 กันยายน 2566

งานวิจัยรัชกาลที่ 7 กับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการดำรงความเป็นอารยะของสยามประเทศในยุคเปลี่ยนผ่าน

ผศ. ดร. จิรานุช โสภา

รองคณบดี ประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


4 ครั้ง
26 กันยายน 2566

วิชาหน้าที่พลเมืองกับการสร้างสำนึกพลเมืองประชาธิปไตยในยุคปัจจุบัน

คุณจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


4 ครั้ง
25 กันยายน 2566

เรียนรู้การกำเนิดและความตกต่ำของราชวงศ์ตองอู ตอนที่ 1

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


4 ครั้ง
22 กันยายน 2566

ยุติธรรมสิ่งแวดล้อมกรณีปากมูล

นางสาวนิตยา โพธิ์นอก

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้


4 ครั้ง
21 กันยายน 2566

พลังพลเมืองกับการขับเคลื่อนชุมชนสันติสุขกรณีบาโหย จังหวัดสงขลา

ดร.อังคาร กาญจนเพชร

ประธานศูนย์การเมืองภาคพลเมือง ประจำจังหวัดปัตตานี และ คุณชม ไชยบุตร ตัวแทน COP26 ประเทศไทยภาคพลเมือง


4 ครั้ง
20 กันยายน 2566

วันเยาวชนแห่งชาติ (National Youth Day) พระปกเกล้ากับเด็กๆ ในพระราชอุปการะ

คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


4 ครั้ง
19 กันยายน 2566

การออกแบบแบบเรียน อย่างมีส่วนร่วมสู่การสร้างพลเมืองไทยร่วมสมัย

คุณปาริชาต ชัยวงศ์

อาจารย์โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี


4 ครั้ง
18 กันยายน 2566

พฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไป 2566 : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร

ผศ. ดร. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

หัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


4 ครั้ง
15 กันยายน 2566

พฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไป 2566: กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

ผศ.ดร.วีระ หวังสัจจะโชค

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


31 ครั้ง
14 กันยายน 2566

การขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

อาจารย์ดนัย มู่สา

ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนศึกษา และ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


29 ครั้ง
13 กันยายน 2566

มาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารเท็จในสื่อออนไลน์

รศ. สาวตรี สุขศรี

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


30 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า