รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
10 มกราคม 2566

พลเมืองในระบบประชาธิปไตยกับการเลือกตั้ง

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


36 ครั้ง
09 มกราคม 2566

การยุบสภาในประวัติศาสตร์การเมืองไทย

คุณปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


32 ครั้ง
06 มกราคม 2566

หนังสือ กฎหมายรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรสเปน

ดร.อนันต์ คงเครือพันธุ์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง


30 ครั้ง
05 มกราคม 2566

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับบทบาทของสภาทนายความ

ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง

กรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ อดีตเลขาธิการสภาทนายความ


34 ครั้ง
04 มกราคม 2566

กัญชา : กฎหมายและนโยบายที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย

อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต


31 ครั้ง
03 มกราคม 2566

New Year's Resolutions สำหรับท้องถิ่นทั่วโลกเพื่อฟื้นฟูเมืองต้อนรับปี 2023

คุณจิตรานุช เกียรติอดิศร

นักวิชาการ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า


40 ครั้ง
02 มกราคม 2566

ควันหลง G20 : อินโดนีเซียสู่การเป็น Middle Power ระดับโลก

ผศ. ดร. อรอนงค์ ทิพย์พิมล

ประธานศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


34 ครั้ง
30 ธันวาคม 2565

รายงานการถอดบทเรียน เรื่อง บทบาทของภาคประชาสังคมในการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและการพัฒนาประชาธิปไตย กรณีศึกษา : องค์กรประชาสังคมภาคใต้

ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมจิตสาธารณะและการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


31 ครั้ง
29 ธันวาคม 2565

เก็บตกการประชุมกาชาดสากล : การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อเด็กและเยาวชนในภาวะสงคราม

ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


30 ครั้ง
28 ธันวาคม 2565

แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับสังคมไทย

รศ. ดร. สันติ ถิรพัฒน์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


30 ครั้ง
27 ธันวาคม 2565

ท้องถิ่นกับการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้เยาวชน

คุณสุริยา ยีขุน

นายกเทศมนตรีตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา


31 ครั้ง
26 ธันวาคม 2565

สงครามรัสเซีย ยูเครน ยิ่งยืดเยื้อ ยิ่งอันตราย

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


30 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า