หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

หนังสือและบทความ

เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน : เมืองกับฉากทัศน์การพัฒนา

ดาวน์โหลด 80 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

การวิเคราะห์ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....

ดาวน์โหลด 1 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า : “สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ดาวน์โหลด 39 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... (เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา (การประชุมร่วมกันของรัฐสภา))

ดาวน์โหลด 9 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษากระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน ผ่านกระบวนการสภานักเรียน

ดาวน์โหลด 44 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

ดาวน์โหลด 6 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาพฤติกรรมความเป็นพลเมืองสำหรับสังคมไทย

ดาวน์โหลด 56 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

สิทธิแรงงานและความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานข้ามชาติในอาเซียน: กรณีศึกษานโยบายของรัฐบาลไทยต่อแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า

ดาวน์โหลด 1096 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ฉากใหม่การเลือกตั้งไทย: การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ใน 7 จังหวัด

ดาวน์โหลด 34 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

จุดเริ่มต้นสถาปนาการปกครองประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ดาวน์โหลด 74 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

จุดจบความขัดแย้ง : คู่มือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับผู้นำท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 44 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

คู่มือการบริหารจัดการขยะแบบ พลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง

ดาวน์โหลด 17 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

สถาบันพระปกเกล้า