หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

การศึกษาการป้องกันวิกฤตสังคมในอนาคต
เรื่อง การศึกษาการป้องกันวิกฤตสังคมในอนาคต
หัวหน้าโครงการวิจัย ดร. ถวิลวดี บุรีกุล
นักวิจัย
1. ดร.อภิญญา ดิสสะมาน
2. ดร.นิตยา โพธิ์นอก
3. ปุรวิชญ์ วัฒนสุข
4. อินทุอร แสงอรัญ
5. ปัทมา สูบกำปัง
6. นุชประภา โมกข์ศาสตร์
ผู้ช่วยวิจัย วริศรา อัมพรศิริธรรม , ดนยา พลไพรสรรพ์

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
การศึกษาการป้องกันวิกฤตสังคมในอนาคต. -- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า,
2567.
594 หน้า.
1. ความขัดแย้งทางสังคม -- การควบคุม. I. ถวิลวดี บุรีกุล. II. ชื่อเรื่อง.
303.6
ISBN 978-616-476-375-3

จัดพิมพ์โดย 
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

การศึกษาการป้องกันวิกฤตสังคมในอนาคต (10 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รายงานการศึกษา รายงานการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ดาวน์โหลด 439 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของประเทศและข้อเสนอแนะการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด 92 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 35 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า