ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบรางวัลประกวดผลงานโครงการสร้างสำนึ...

28 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าลงพื้นที่ดำเนินโครงการการพัฒนาห้องปฏิบัติการ...

27 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภ...

27 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนา การนำเสนอโครงการเสริมสร้างความเสม...

27 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สสธ.ลงพื้นที่ถอดบทเรียน จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดยะ...

26 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สพฐ.9 จัดกิจกรรม CLEAN UP ตามแบบฉบับของ KPI-CDG

26 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

นิทรรศการหมุนเวียน“ฉลองพระเนตร และการตรวจรักษาของพระบาทสมเด็...

26 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดการนำเสนอรายงานผลการศึกษา “Smart Parliam...

26 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรองค์...

23 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าและเครือข่ายกระบวนการสันติภาพ จัดแถลงผลการสำ...

22 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพ...

22 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สสธ.ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสามัคคีปรองดองสมา...

21 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า นำเสนอผลการวิจัย เรื่อง ธรรมาภิบาลสภาพภูมิอ...

21 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

Ho Chi Minh National Academy of Politics (HCMA) ลงนามความร่ว...

21 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดแถลงผลการถอดบทเรียนชุมชนสันติสุขในชายแดน...

20 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ลงพื้นที่ให้คำปรึกษากลุ่มเยา...

20 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหราชอาณาจักรเข้าพบผู้บริหารสถาบันพร...

20 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

Ho Chi Minh National Academy of Politics (HCMA) เยี่ยมชมพิพิ...

20 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับสถาบันเอเชียต...

20 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนงานด้านพลเมือง

18 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า