ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สสธ.กิจกรรมนำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่มและปัจฉิมนิเทศหลักสูตร 4ส...

18 มีนาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า แถลงข่าว เปิดตัวโครงการ “KPI Election Forum...

16 มีนาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพลังจิตตานุภาพ จัดพิธีอัญเชิญอัฐิธาตุ สมเด็จพระญาณวชิโ...

14 มีนาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาวาระวันสตรีสากล 2566 International Women’s Day 2023

13 มีนาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จับมือพันธมิตรสื่อมวลชน ปลุกกระแสประชาธิปไต...

10 มีนาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ หลักสูตร ปปร.26

10 มีนาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาหลัก...

09 มีนาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ การลงนามบันทึกแสด...

09 มีนาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สาขาการคุ้มครองและกา...

08 มีนาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัต...

08 มีนาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สสธ.และเครือข่าย Peace Survey จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพพนักงานส...

05 มีนาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 12 (ปนป.12) จ...

05 มีนาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปศส.รุ่นที่ 21 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

04 มีนาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน“Open Data Day 2023 :...

04 มีนาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัย สภานักเรียนกับการเสริมสร้า...

04 มีนาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปศส.รุ่นที่ 21 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสงขลาและจังหวัดพ...

03 มีนาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

เสวนาประกอบนิทรรศการหมุนเวียน “บทบาทของสยามในเวทีระหว่างประเ...

28 กุมภาพันธ์ 2566

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

27 กุมภาพันธ์ 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเ...

27 กุมภาพันธ์ 2566

ดูเพิ่มเติม

สัมมนา “Kick off โครงการวิจัยขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถ...

27 กุมภาพันธ์ 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า