ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า อบรมพลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อต้านการทุจร...

22 เมษายน 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรก...

21 เมษายน 2567

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร (ปกขส.) รุ่นที่ 6 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

19 เมษายน 2567

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร 4ส รุ่นที่ 14 นำเสนอโครงงานกลุ่ม

18 เมษายน 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จับมือ สอวช. พัฒนานโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร...

17 เมษายน 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรจากผู้บร...

10 เมษายน 2567

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษา หลักสูตร ปกม.รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า ศึกษาดูงาน...

09 เมษายน 2567

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประ...

09 เมษายน 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 72 ปี ช่อง 9 อสมท.

09 เมษายน 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์ข่าวสด ก้าวสู่...

09 เมษายน 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมออกบูธนิทรรศการ ร่วมกับคณะกรรมาธิการการ...

09 เมษายน 2567

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น (ปกม.) รุ่นที่ 12 สถาบั...

07 เมษายน 2567

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปปร.รุ่นที่ 27 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เรียนรู้คุณ...

06 เมษายน 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ...

03 เมษายน 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

02 เมษายน 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรก...

02 เมษายน 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า เพิ่มทักษะความรู้การเขียนหนังสือราชการให้แก...

01 เมษายน 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมพลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อต้านการท...

01 เมษายน 2567

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ปนพ.รุ่นที่ 1 ศึกษาดูงานต่างจังหวัด ครั้งท...

30 มีนาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จับมือ สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมให้ความรู้แก่สมา...

29 มีนาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า