หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

การประเมินผลการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
เรื่อง รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยประเมินผลการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้แต่ง สติธร ธนานิธิโชติ และคณะวิจัย

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยประเมินผลการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2566.
258 หน้า.
1. การเลือกตั้งท้องถิ่น -- ไทย. I. ชื่อเรื่อง.
324.9593
ISBN 978-616-476-338-8

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

การประเมินผลการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (13 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด 31 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

คนการเมือง เล่ม 3

ดาวน์โหลด 16 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ดาวน์โหลด 137 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า