หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

เรื่องเด่นอยากเล่า 7 : People’s Audit Outcome & Impact
เรื่องเด่นอยากเล่า 7
People’s Audit Outcome & Impact
โดย วลัยพร ล้ออัศจรรย์ และ วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
วลัยพร ล้ออัศจรรย์.
เรื่องเด่นอยากเล่า 7 People’s Audit Outcome & Impact .--
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2567
139 หน้า
1. บริการสาธารณะ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน. I. วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร,
ผู้แต่งร่วม. II. ชื่อเรื่อง.
361.37
ISBN : 978-616-476-374-6

จัดทำโดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

 

เรื่องเด่นอยากเล่า 7 : People’s Audit Outcome & Impact (11 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ดาวน์โหลด 137 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

คุณภาพสังคมและความเป็นประชาธิปไตยกับความสุขของคนไทย

ดาวน์โหลด 45 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

คู่มือการสมัครโครงการรางวัลพระปกเกล้า 56

ดาวน์โหลด 181 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า