หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

ปัญหาของกฎหมายที่อนุวัติการให้เป็นไปตาม อนุสัญญาการบินพลเรือนที่เกี่ยวกับความผิดอาญา
ชื่อเรื่อง ปัญหาของกฎหมายที่อนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาการบินพลเรือนที่เกี่ยวกับความผิดอาญา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำ นักหอสมุดแห่งชาติ
Nattonal Lbrary of Thalland Cataloging in Publication Data
ปัญหาของกฎหมายที่อนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาการบินพลเรือน
ที่เกี่ยวกับความผิดอาญา.--กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า,2566.
219 หน้า
1. การบินพาณิชย์-- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ I.ชื่อเรื่อง.
341.7567
ISBN 978-616-476-332-6

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 02-1419596

ปัญหาของกฎหมายที่อนุวัติการให้เป็นไปตาม อนุสัญญาการบินพลเรือนที่เกี่ยวกับความผิดอาญา (104 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การประหยัดจากขนาดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิเคราะห์ศักยภาพการควบรวมท้องถิ่นขนาดเล็ก

ดาวน์โหลด 121 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานการศึกษา รายงานการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ดาวน์โหลด 439 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สันติวัฒนธรรมในสถาบันการเมือง เพื่อเสริมสร้างกระบวนการปรองดองของประเทศ กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางส่วนของ จ.สงขลา)

ดาวน์โหลด 48 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า