หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

หนังสือและบทความ

การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารภายใต้ระบบรัฐสภา

ดาวน์โหลด 30 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐสภาโดยใช้เกณฑ์และตัวชี้วัด ของ Inter-Parliamentary Union (IPU)

ดาวน์โหลด 7 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561 (เพิ่มใหม่)

ดาวน์โหลด 2 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560 (เพิ่มใหม่)

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2559 (เพิ่มใหม่)

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 32 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 26 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

ชนะสิบทิศ: การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ (The Winner: Local Government Management towards Excellence)

ดาวน์โหลด 14 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

เสน่ห์ท้องถิ่น มุมมองจากฮอกไกโดสู่เมืองไทย

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

ข้อพิพาทเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นการประชุมสภาท้องถิ่นและความรับผิดในการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 26 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

การผังเมืองกับการพัฒนาเมือง

ดาวน์โหลด 9 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ท้องถิ่นต้องทำอะไรกับอาเซียน

ดาวน์โหลด 3 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า