ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

ผลการสัมมนา

หัวเรื่อง ดาวน์โหลด
สันติวัฒนธรรม และประชาธิปไตยที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย
4 ครั้ง
สัมมนาวิชาการ Next Station ประชาธิปไตยไทย : ปักหมุดเลือกตั้งท้องถิ่น
36 ครั้ง
สรุปเวทีเสวนาโต๊ะกลม “นวัตกรรมการหาเสียงเลือกตั้ง”
16 ครั้ง
สัมมนาเรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
89 ครั้ง
การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่18
0 ครั้ง
งานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 : 3Ds เปลี่ยนประเทศไทย
0 ครั้ง
สัมมนาวิชาการเรื่อง ประชาธิปกธรรมราชาสู่อาเซียนและโลกใหม่
237 ครั้ง
ร่างรัฐธรรมนูญใหม่กับการปฏิรูปประเทศกับการปฏิรูปสื่อ โดย ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์
252 ครั้ง
สัมมนาการเมืองการปกครองไทย ประจำปี 2558 : พลเมืองและชุมชน พลังเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
205 ครั้ง
การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17
198 ครั้ง
สัมมนาประจำปี 2558 เรื่อง สู่ทศวรรษที่ 3 การกระจายอำนาจไทย
239 ครั้ง
ถอดบทเรียน : การคลี่คลายวิกฤติการณ์ทางการเมืองสู่การปฏิรูปประเทศในระบอบประชาธิปไตย
245 ครั้ง

ค้นหา ผลการสัมมนา

สถาบันพระปกเกล้า