ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558

1. Opening keynote address on “Rule of Law and Democracy: How rule of law can
strengthen democracy” By Professor Andrew James Harding, National University of Singapore

2. International panel discussion on“Challenges and Prospects for the Development
of Democracy: Rule of Law, Constitution, and Democracy”

By 1) Professor Thierry Renoux Université d'Aix-Marseille, France
      2) AssociateProfessor Dr. Jörg Menzel Turkish-German University Istanbul, Turkey
      3) Dr. Kittipong Kittayarak Thailand Institute of Justice (Public Organization)
      4) Mr.Andrew Hood Head of International and EU Law, Attorney General’s Office, UK

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558

1. การแสดงปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์วิทิต มันตาภรณ์  หัวข้อ“หลักนิติธรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืนในประเทศไทย”

2. การประชุม อภิปรายร่วม หัวข้อ “หลักนิติธรรม รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตย : ต่างมุมมอง ต่างความเข้าใจ จุดหมายเดียวกัน”

โดย 1) ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล
        2) ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
        3) ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
        4) ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

กลุ่มย่อยที่ 1 นิติธรรมในนโยบายสาธารณะ กับการสร้างสังคมที่เป็นธรรม โดย 
1) ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
2) ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์
3) ดร.สมชัย จิตสุชน
ผู้ดำเนินการอภิปราย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์
ผู้สรุป ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

กลุ่มย่อยที่ 2 วัฒนธรรมการเมืองไทย กับการใช้หลักนิติธรรม โดย 
1) นายกฤษฎา บุณยสมิต
2) ศาสตราจารย์ ดร.สายชล สัตยานุรักษ์
3) รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร
ผู้ดำเนินการอภิปราย นางสาวณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร
ผู้สรุป นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์

กลุ่มย่อยที่ 3 หลักนิติธรรมขององค์กรที่ใช้อำนาจรัฐ : การตีความ ขอบเขตอำนาจ และการถ่วงดุล? โดย 
1) รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา
2) รองศาสตราจารย์ ยุทธพร อิสรชัย
3) ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
ผู้ดำเนินการอภิปราย ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ
ผู้สรุป นางสาวปัทมา สูบกำปัง

กลุ่มย่อยที่ 4 สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองในกระบวนการยุติธรรม: เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม? โดย
1) นายธวัชชัย ไทยเขียว
2) รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย
3) ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี
4) นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ
ผู้ดำเนินการอภิปราย นายชลัท ประเทืองรัตนา
ผู้สรุป พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ

กลุ่มย่อยที่ 5 คดีทุจริตทางการเมืองและหลักนิติธรรม : ความย้อนแย้งและดุลยภาพที่เหมาะสม? โดย
1) ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
2) นายชัยวัฒน์ อนันตศานต์
3) นายวรวิทย์ สุขบุญ
4) นายวีระ สมความคิด
ผู้ดำเนินการอภิปราย นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร
ผู้สรุป ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558
1. นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม กลุ่มย่อยที่ 1 |  กลุ่มย่อยที่ 2 |  กลุ่มย่อยที่ 3 | กลุ่มย่อยที่ 4 | กลุ่มย่อยที่ 5
2. แสดงปาฐกถาปิดและกล่าวปิดการประชุม โดย รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

ติดต่อสอบถาม

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02-141-9552 ถึง 58 ติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.kpi.ac.th

รายละเอียดและกำหนดการการประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่17 (7 ครั้ง) ดาวน์โหลด
หลักนิติธรรม รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตย ต่างมุมมอง ต่างความเข้าใจ จุดหมายเดียวกัน (ดร.ถวิลวดี บุรีกุล) (11 ครั้ง) ดาวน์โหลด
จดหมายข่าว KPI Congress 17 ฉบับที่ 1 (5 ครั้ง) ดาวน์โหลด
จดหมายข่าว KPI Congress 17 ฉบับที่ 2 (5 ครั้ง) ดาวน์โหลด
Rule of Law and Democracy How rule of law can strengthen democracy By Professor Andrew James Hardin (7 ครั้ง) ดาวน์โหลด
หนังสือ Rule of Law and Democracy (13 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Part3) (35 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุป Panel Discussion (39 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_1) (41 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_2) (35 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า