ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

ผลการสัมมนา

หัวเรื่อง ดาวน์โหลด
การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะและกฎหมาย : เสรีภาพในการประกอบอาชีพ กับการคุ้มครองแรงงานในงานประมง
9 ครั้ง
การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะและกฎหมาย : สิทธิในชีวิตและร่างกาย ตามรัฐธรรมนูญกับสิทธิของหญิงในการยุติการตั้งครรภ์ตามประมวลกฎหมายอาญา
5 ครั้ง
พลเมืองตื่นรู้ (สมาชิก) รัฐสภาตื่นตัว : เสียงประชาชนกับการเป็นตัวแทนของรัฐสภา
27 ครั้ง
การแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5
6 ครั้ง
สัมมนาวิชาการย้อนรอย 20 ปี กระจายอำนาจ วันวานยังหวานอยู่ (ไหม?)
37 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลสู่สังคมคุณธรรม : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ"
40 ครั้ง
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 21
51 ครั้ง
เวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการและระดมความคิดเห็น “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย”
33 ครั้ง
สันติวัฒนธรรม และประชาธิปไตยที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย
4 ครั้ง
สัมมนาวิชาการ Next Station ประชาธิปไตยไทย : ปักหมุดเลือกตั้งท้องถิ่น
36 ครั้ง
สรุปเวทีเสวนาโต๊ะกลม “นวัตกรรมการหาเสียงเลือกตั้ง”
16 ครั้ง
สัมมนาเรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
89 ครั้ง

ค้นหา ผลการสัมมนา

สถาบันพระปกเกล้า