ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

สัมมนาเรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
สัมมนาเรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 14.00 นาฬิกา ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น ๒ สโมสรทหารบก (ถนนวิภาวดีรังสิต)

ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า และคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

หลักการและเหตุผล (24 ครั้ง) ดาวน์โหลด
โลกในอนาคตกับ การศึกษาไทย (ดร.ตวง อันทะไชย) (21 ครั้ง) ดาวน์โหลด
กรอบแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา (จรัส สุวรรณเวลา) (19 ครั้ง) ดาวน์โหลด
มาตรการการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา (ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ) (25 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า