ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

ผลการสัมมนา

หัวเรื่อง ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนาโครงการรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ลำดับที่ 1
0 ครั้ง
สิทธิมนุษยชนของคนพิการ คนหูหนวก
73 ครั้ง
ยุทธศาสตร์ประเทศไทยในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการบริหารระบบราชการ
438 ครั้ง
สรุปผลการประชุมทางวิชาการระหว่างหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 2
115 ครั้ง
สรุปเนื้อหาสัมมนาพิเศษ เรื่อง ตอบโจทย์......แก้รัฐธรรมนูญ 2551
163 ครั้ง
เอกสารสรุปการสัมมนาเรื่อง การเมืองการปกครองไทย 2555 80 ปี ประชาธิปไตยไทย
0 ครั้ง
เอกสารประกอบการสัมมนารัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ลำดับที่ 4
114 ครั้ง
สรุปกระบวนการสิทธิชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและโรงสีเมืองร้อยเอ็ด
107 ครั้ง
A Dream Thailand Public Forum on Thai Constitution-Crafting 2015:Premises, Pitfalls, Prospects
103 ครั้ง

ค้นหา ผลการสัมมนา

สถาบันพระปกเกล้า