ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่18
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 
1. ปาฐกถานำ เรื่อง “Democracy Re-imagined” 
2. การอภิปรายมุมมองจากต่างประเทศ เรื่อง “Alternative 21st Century Democracy and Governance Amidst New Political Challenges”
        1) Assoc. Prof. Dr. Allen Hicken
        2) Mr.Siegfried Herzog ( บทความ | PPT )
        3) Dr. Segundo Joaquin E. Romero

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 
1. การแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Democratization in Southeast Asian Countries : Trends and Tendencies”
2. การอภิปราย เรื่อง “เดินหน้าประชาธิปไตยไทย”
        1) นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
        2) ศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข 
        3) ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
        4) ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

กลุ่มย่อยที่ 1 ประชาธิปไตยไซเบอร์ (Cyber Democracy)
        1) นายตุลย์ ปิ่นแก้ว
        2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
        3) นายปริญญา หอมเอนก
        4) นายชัยวัฒน์ จันธิมา

บทความที่ผ่านการพิจารณา

  1. แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยไทยในยุคดิจิทัล 
  2. บทบาทของสื่อทางเลือกออนไลน์กับการเสริมสร้างประชาธิปไตย

      สรุปประเด็น : กลุ่มย่อยที่ 1

กลุ่มย่อยที่ 2 รัฐบาลแบบเปิด (Open Government)
       1) นางสุรางคณา วายุภาพ 
       2) นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ 
       3) รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
       4) รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย สุมาลี
       5) รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
บทความที่ผ่านการพิจารณา
       1) การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลแบบเปิด : นวัตกรรมการบริหารราชการแผ่นดินยุคดิจิทัลของประเทศไทย PTT | PDF
      2) คราวด์ซอร์สซิ่ง : เปิดโอกาสมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของพลเมืองในธรรมาภิบาลภาครัฐใหม่

     สรุปประเด็น : กลุ่มย่อยที่ 2

กลุ่มย่อยที่ 3 พลเมืองฟื้นชีวาประชาธิปไตย (Engaged Citizens)
      1) กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนในการแก้ไขปัญหาขยะ 
      2) กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนในการแก้ปัญหาการใช้โทรศัพท์  
      3) กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองในการส่งเสริมชุมชนซื่อตรง
      4) กรณีศึกษาเกษตรอินทรีย์และการเคลื่อนไหวเพื่อเกษตรปลอดเคมีเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
      5) กรณีศึกษาการจัดทำแผนเจ้าเมือง จ.นครศรีธรรมราช
      6) กรณีศึกษาการส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคม (Non-Profit Organization) ภาคธุรกิจ (Private Sector) และภาครัฐ (Government or Local Governmental Administrator) 
      7) การวิเคราะห์และสังเคราะห์กรณีพลเมืองฟื้นชีวาประชาธิปไตย
      8) การวิเคราะห์และสังเคราะห์กรณีพลเมืองฟื้นชีวาประชาธิปไตย

บทความที่ผ่านการพิจารณา

  1. พลเมืองฟื้นชีวาประชาธิปไตย
  2. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความซื่อตรง ชุมชนแห่งความซื่อตรง
  3. วัฒนธรรมพลเมืองของสังคมไทยในระบอบประชาธิปไตย

     สรุปประเด็น : กลุ่มย่อยที่ 3

กลุ่มย่อยที่ 4 พลเมืองฟื้นชีวาประชาธิปไตย (Engaged Citizens)
     1) นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 
     2) นายชลัท ประเทืองรัตนา   บทความ | PPT
     3) นายแวรอมลี แวบูละ  บทความ | PPT
     4) นายชาติวัฒน์ ร่วมสุข 
     5) ดร.สม นาสอ้าน บทความ | PPT

บทความที่ผ่านการพิจารณา
    1) การสานเสวนาสู่ธรรมนูญกว๊านพะเยา : สภาพปัญหาและแนวทางสู่การปฏิบัติ  ( PPT | PDF )

    สรุปประเด็น : กลุ่มย่อยที่ 4

กลุ่มย่อยที่ 5 การเมืองที่รองรับความหลากหลาย (Democracy for All)
     1) นายยลดา เกริกก้อง สวนยศ 
     2) นายมณเฑียร บุญตัน 
     3) นางสุนี ไชยรส PPT
     4) นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ PPT

บทความที่ผ่านการพิจารณา
1) บทเรียนจากชุมชน : ความเชื่อและสืบสานแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ( บทความ | PPT )

    สรุปประเด็น : กลุ่มย่อยที่ 5

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 
การนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม
    1) รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร
    2) ดร.ถวิลวดี บุรีกุล 
    3) ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ นักวิชาการ
    4) ดร.สติธร ธนานิธิโชติ
    5) พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ

ปาฐกถาปิดในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18 โดย รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า