ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนงานด้านพลเมือง

18 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดรับฟังความความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบั...

18 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมติดตามและประเมินผลโ...

18 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนัก...

18 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

ผู้บริหารจาก JICA เป็นเกียรติบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการกับนั...

16 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพ...

15 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

ผู้แทน “สถาบันพระปกเกล้า -วปอ.” มอบเงินฟุตบอลประเพณี ”รักเมื...

15 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร ปปร.27

15 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดประชุมใหญ่ รวมทีมเสริมพลังศูนย์พัฒนาการเ...

14 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัย “การประท้วงสมัยให...

14 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

วช.ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า จัดสนทนากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความ...

13 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

ผู้แทนเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมชมภาพยนตร์ เรื่อง “A...

12 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาสาธารณะ “ทิศทางวุฒิสภาโลกและวุฒิสภาไทย : มาจากไหน ทำอะ...

12 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง...

12 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล รุ...

11 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปธก.รุ่นที่ 25 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย

10 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า เสริมความรู้ เพิ่มประสบการณ์ สร้างพลังพลเมื...

09 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า รับรางวัลเลิศรัฐ 3 ปีซ้อน สาขาการบริหารราชก...

07 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

โครงการอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่...

07 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาวิชาการให้ความรู้แก่คนการเมืองและค...

06 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า