ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า อบรมวิทยากรตัวคูณ สร้างวิถีพลเมืองกับการปกค...

06 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการ จัดเวทีวิชาการเพ...

02 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ปปร.27 สถาบันพระปกเกล้า ศึกษาดูงานด้านประวั...

02 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ประจ...

31 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรปกม. 12 ศึกษาดูงานภาคอีสาน ณ จังหวัดขอนแก่น-กาฬสินธุ...

27 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดโครงการพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต สำหรับศิ...

26 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สสม.จัดบรรยายส่งต่อความรู้สิทธิและหน้าที่พลเมือง ให้แก่หลักส...

25 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมในสถานศึก...

25 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมโครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดี จ.สงขลา

22 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร 4ส รุ่นที่ 14 ศึกษาดูงานครั้งที่ 4 ภาคใต้ตอนล่าง ณ...

21 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สสม.จัดบรรยายส่งต่อความรู้สิทธิและหน้าที่พลเมืองให้แก่นายทหา...

19 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า เข้าพบขอพร ท่านชวน หลีกภัย อดีต...

18 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

หนังสั้นของสถาบันพระปกเกล้า ชุด The Animal สารพัดสัตว์ คว้าร...

17 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

ICRC เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า เพื่อหารือการจัดเตรียมห...

17 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญเลี้ยงพระ...

17 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2567

17 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ปปร.รุ่นที่ 27 ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนภาค...

16 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดหลักสูตรประธานสภาเทศบาลยุคใหม่ใน...

16 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า โดยความร่วมมือจาก IPF จัดปาฐกถาพิเศษในหัวข้...

16 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ปนป.รุ่นที่ 13 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย

13 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า