ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าและเครือข่ายกระบวนการสันติภาพ จัดแถลงผลการสำ...

22 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพ...

22 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สสธ.ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสามัคคีปรองดองสมา...

21 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า นำเสนอผลการวิจัย เรื่อง ธรรมาภิบาลสภาพภูมิอ...

21 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

Ho Chi Minh National Academy of Politics (HCMA) ลงนามความร่ว...

21 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดแถลงผลการถอดบทเรียนชุมชนสันติสุขในชายแดน...

20 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ลงพื้นที่ให้คำปรึกษากลุ่มเยา...

20 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหราชอาณาจักรเข้าพบผู้บริหารสถาบันพร...

20 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

Ho Chi Minh National Academy of Politics (HCMA) เยี่ยมชมพิพิ...

20 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับสถาบันเอเชียต...

20 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนงานด้านพลเมือง

18 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดรับฟังความความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบั...

18 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมติดตามและประเมินผลโ...

18 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนัก...

18 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

ผู้บริหารจาก JICA เป็นเกียรติบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการกับนั...

16 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพ...

15 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

ผู้แทน “สถาบันพระปกเกล้า -วปอ.” มอบเงินฟุตบอลประเพณี ”รักเมื...

15 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร ปปร.27

15 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดประชุมใหญ่ รวมทีมเสริมพลังศูนย์พัฒนาการเ...

14 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัย “การประท้วงสมัยให...

14 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า