ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 : หลักการทั่วไป ผลการบังคับใช้กฎหมาย และ ข้อเสนอแนะต่อพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 : หลักการทั่วไป
ผลการบังคับใช้กฎหมาย และ ข้อเสนอแนะต่อพระราชบัญญัติ
โดย นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองตันติสุข
นักวิชาการ สำ นักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

           เป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่า การติดต่อราชการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งถือเป็นสิ่งที่ใช้ระยะเวลานานอันเนื่องมาจากความยุ่งยากซับซ้อนของขั้นตอนทางกฎหมายและกฎระเบียบ อย่างไรก็ตามการติดต่อหน่วยงานราชการหลายแห่งเพื่อขออนุญาตดำเนินการประกอบกิจการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ถือเป็นการเพิ่มต้นทุนให้แก่ทั้งผู้ประกอบการและภาครัฐโดยไม่จำเป็น และถือเป็นการลดศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากการประกอบธุรกิจไม่สามารถชะลอได้ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากนั้น ด้วยเหตุที่การติดต่อราชการเพื่อดำเนินการขออนุญาต มีความยุ่งยากซับซ้อนและล่าช้า จึงเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่อง ขอสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้การดำเนินการมีความรวดเร็วขึ้น ซึ่งกลายเป็นปัญหาด้านความโปร่งใสของหน่วยงานราชการขึ้นมาอีกด้วย

พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 : หลักการทั่วไป (10 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า