ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยความท้าทายในประเด็นธรรมาภิบาลกับการขับเคลื่อนยุทะศาสตร์ชาติฯ

      

ประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยความท้าทายในประเด็นธรรมาภิบาล
กับการขับเคลื่อนยุทะศาสตร์ชาติ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
-----------------------------------

DOWNLOAD

ติดต่อสอบถาม : 
ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02-141-9659Share :