งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

งานวิจัย

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยปัญหาเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของคําสั่งเรียกโดยคณะกรรมาธิการรัฐสภา

ดาวน์โหลด 21 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความนิยมในพรรคการเมืองและนายกรัฐมนตรี: 1 ปีหลังการเลือกตั้ง 14 พฤษภาฯ 2566”

ดาวน์โหลด 63 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “การรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือก ส.ว. 2567”

ดาวน์โหลด 8 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ทัศนคติของพลเมืองและประเด็นสําคัญในการเสริมสร้างประชาธิปไตย ผลการศึกษาจากการสนทนากลุ่มกับ พลเมืองทั่วราชอาณาจักรไทยระหว่างเดือนตุลาคมและธันวาคม พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด 10 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สรุปผลข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากงานวิจัย “ทัศนคติของพลเมืองและประเด็นสําคัญในการเสริมสร้างประชาธิปไตยและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ”

ดาวน์โหลด 16 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทสรุปผู้บริหาร ทัศนคติของประชาชนและลำดับความสำคัญของการเสริมสร้างประชาธิปไตย

ดาวน์โหลด 9 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาและวิเคราะห์ "บทบัญญัติคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ...."

ดาวน์โหลด 23 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

เอกสารศึกษา เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษในต่างประเทศ

ดาวน์โหลด 19 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทบัญญัติทางกฎหมายและประเด็นพิจารณาในร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. ...." ภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายและกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่

ดาวน์โหลด 28 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาประเด็นทางกฎหมาย ข้อพิจารณาด้านกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ดาวน์โหลด 20 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

วัฒนธรรมกับนาฏกรรมในรัชกาลที่ 7

ดาวน์โหลด 19 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทบาทของหนังสือพิมพ์การเมืองต่อสังคมไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2468-2477) : กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์สยามรีวิว

ดาวน์โหลด 15 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า