แบบสำรวจ

หน้าแรก

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์

แบบสำรวจนี้เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์และข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ซึ่งคำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

ข้อมูลทั่วไป

เพศ

การศึกษา

หน่วยงานที่สังกัด

วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล

ความพึงพอใจต่อสารสนเทศ สถาบันพระปกเกล้า

1=พึงพอใจน้อยสุด / 5=พึงพอใจมากที่สุด
1 2 3 4 5
ความพึงพอใจโดยรวมต่อเว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้า

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

1=พึงพอใจน้อยสุด / 5=พึงพอใจมากที่สุด
1 2 3 4 5
จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆ ชัดเจน
การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
ข้อมูลเป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการ
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์

ความพึงพอใจต่อการตอบคำถามของ Webmaster / ผ่านช่องทางอีเมล์ (ในกรณีเคยใช้บริการ)

1=พึงพอใจน้อยสุด / 5=พึงพอใจมากที่สุด
1 2 3 4 5
เจ้าหน้าที่มีความรู้และตอบข้อซักถามได้อย่างดี
คำตอบที่ได้รับเป็นประโยชน์
คำตอบที่ได้รับตรงตามต้องการ
ความรวดเร็วในการตอบคำถาม
ความพึงพอใจโดยรวมในการตอบคำถาม

ข้อคิดเห็นอื่น ๆ

จุดเด่นของเว็บไชต์สถาบันพระปกเกล้า

จุดที่ควรปรับปรุง

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า