ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปกเก...

21 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จัดกิจ...

20 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาทางวิชาการ “นักปกครองท้องที่ ผู้นำ...

20 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรความขัดแย้งในสถานการณ์สู้รบและการเจรจ...

20 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาวิชาการให้ความรู้แก่คนการเมืองและค...

19 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าร่วมเปิดโครงการ หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะ...

19 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 6 ศึกษาดูง...

18 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น กรณ...

16 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ปรม. รุ่นที่ 23 ศึกษาดูงาน ณ กรุงโซล สาธารณ...

15 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สสธ.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างสังคมสันต...

15 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร...

15 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคสำนักงานเอเชียและแปซิฟิก International...

14 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

นับหนึ่งโครงการพลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเสริมสร้างบ้าน...

14 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบใบรับรองหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำห...

13 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำห...

13 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

ปปร.27 นำเสนอโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติและปัจฉิมนิเทศ

12 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

งานสร้างความรู้ความเข้าใจเยาวชนในการยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อ...

04 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมป...

03 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาวิชาการให้ความรู้แก่คนการเมืองและค...

03 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

ผู้แทนจาก NMC เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า เพื่อหารือความ...

02 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า