คณะผู้บริหาร/คณะกรรมการสถาบัน

หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบัน

คณะผู้บริหาร/คณะกรรมการสถาบัน

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (โทร : 02-141-9555, อีเมล : [email protected])

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

รองเลขาธิการ

รศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ

ที่ปรึกษาเลขาธิการ

นายณัฐพงศ์ รอดมี

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นางธนิษฐา สุขะวัฒนะ

รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (โทร : 02-141-9719, อีเมล : [email protected])

นางณัชชาภัทร อมรกุล

รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (โทร : 02-141-9578, อีเมล : [email protected])

นายภควัต อัจฉริยปัญญา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น (โทร : 02-141-9572 อีเมล : [email protected])

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา (โทร : 02-141-9599, อีเมล : [email protected])

นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล (โทร : 02-141-9532, อีเมล : [email protected])

นางกาญจนา ศรีปัดถา

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (โทร : 0-2281-6851, อีเมล : [email protected])

นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ (โทร : 02-141-9625, อีเมล : [email protected])

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย (โทร : 02-141-9685, อีเมล : [email protected])

ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์

รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง (โทร : 02-141-9518, อีเมล : [email protected])

นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา (โทร : 02-141-9547, อีเมล : [email protected])

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า

ศ.(พิเศษ)พรเพชร วิชิตชลชัย

รองประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า

.

ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กรรมการสภาสถาบัน

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการสภาสถาบัน

นางพรพิศ เพชรเจริญ

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรรมการสภาสถาบัน

นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ

เลขาธิการวุฒิสภา กรรมการสภาสถาบัน

.

ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ ประจำสภาผู้แทนราษฎร กรรมการสภาสถาบัน

.

ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ ประจำสภาผู้แทนราษฎร กรรมการสภาสถาบัน

นายมหรรณพ เดชวิทักษ์

ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา กรรมการสภาสถาบัน

ศ.(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.(พิเศษ)นรนิติ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพินิจ จารุสมบัติ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายมนัส แจ่มเวหา

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเสถียร เสถียรธรรมะ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กรรมการสภาสถาบันและเลขานุการ

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

ประธานกรรมการ

นายมนัส แจ่มเวหา

กรรมการ

นายมนูญ สรรค์คุณากร

กรรมการ

นางสาวสุวิภา สุขวณิชนันท์

กรรมการ

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล

กรรมการและเลขานุการ

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย

ประธานกรรมการ

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ

รองประธานกรรมการ

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ

กรรมการ

.

กรรมการ

นางชุติมา หาญเผชิญ

กรรมการ

นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

กรรมการ

นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์

กรรมการ

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

กรรมการ

นางสาวปรารถนา ทองรักษ์

กรรมการ

นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวพัชรี แย้มโกสุม

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายคมกฤช เพ็ญสุข

ผู้ช่วยเลขานุการ

ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

กรรมการที่ปรึกษา

ศ.(พิเศษ) นรนิติ เศรษฐบุตร

ประธานกรรมการ

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ

รองประธานกรรมการ

ศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข

กรรมการ

ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

กรรมการ

ดร.ธนภณ วัฒนกุล

กรรมการ

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

กรรมการ

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร

กรรมการ

รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา

กรรมการ

ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

กรรมการ

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์

กรรมการ

ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ

กรรมการ

รศ.ดร.สุรพล ราชภัณฑารักษ์

กรรมการ

รศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ

กรรมการ

รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก

กรรมการ

ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

กรรมการ

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

กรรมการและเลขานุการ

นายณัฐพงศ์ รอดมี

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์

กรรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายภควัต อัจฉริยปัญญา

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายวงศกร นาคนาวา

ผู้ช่วยเลขานุการ

ศ.(พิเศษ)พรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานกรรมการ

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ

รองประธานกรรมการ

นายมหรรณพ เดชวิทักษ์

กรรมการ ตามมาตรา 8 (4)

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย

กรรมการ

นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์

กรรมการ

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ

กรรมการ

.

.

ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล

กรรมการ

นายพหล จินดากุล

กรรมการ

นายวรัชญ์ เพชรร่วง

กรรมการ

นายเสถียร เสถียรธรรมะ

กรรมการ

นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล

กรรมการและเลขานุการ

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

กรรมการที่ปรึกษา

ดร.สุวิทย์ ยอดมณี

กรรมการที่ปรึกษา

ศ.(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ

ประะธานกรรมการ

.

รองประะธานกรรมการ

อธิปบดีกรมศิลปากร หรือผู้แทน

กรรมการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือผู้แทน

กรรมการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีหรือผู้แทน

กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หรือผู้แทน

กรรมการ

ดร.สุวิชญ์ รัศมิภูติ

กรรมการ

ดร.โสมสุดา ลียะวณิช

กรรมการ

นายกู้เกียรติ ภูมิรัตน์

กรรมการ

นายธนภน วัฒนกุล

กรรมการ

นายสาคร ชนะไพฑูรย์

กรรมการ

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวศันสนีย์ ท้วมเทียบ

เลขานุการ

นางสาวอังคนา ดวงแป้น

เลขานุการ

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ

ประธานกรรมการ

ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

กรรมการ

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

กรรมการ

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย

กรรมการ

นายเสถียร เสถียรธรรมะ

กรรมการ

นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

กรรมการ

นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล

เลขานุการ

 

ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน : โทรศัพท์ 02-141-9600 , อีเมล์ [email protected]


Share :

สถาบันพระปกเกล้า