สถาบันพระปกเกล้า

สถาบันวิชาการชั้นนำด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี มุ่งนำความรู้สู่สังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

งานวิจัยและหนังสือ

องค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการที่สำคัญ

ดูเพิ่มเติม

การจัดการศึกษาอบรม

เป็นผู้นำทางความคิดและการทำงานเพื่อเผยแพร่ พัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

ดูเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

นิทรรศการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ งานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพระปกเกล้าศึกษา

ดูเพิ่มเติม

ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า

ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น

ดูเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23

ข่าวประชาสัมพันธ์

สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๅ ของสถาบันพระปกเกล้าได้ที่นี่

คลิปวิดีโอ

สถาบันพระปกเกล้า