ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการคนการเมือง เรื่อง รัฐสภาไทย : บทบาทในการสนองตอบต่อประเด็นปัญหาประเทศชาติและประชาชนอย่างทันการณ์และทันเกมสถาบันพระปกเกล้า

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการสัมมนาวิชาการคนการเมือง
เรื่อง รัฐสภาไทย : บทบาทในการสนองตอบต่อประเด็นปัญหาประเทศชาติและประชาชนอย่างทันการณ์และทันเกม

ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2567 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
ณ ห้องอบรม สถาบันพระปกเกล้า

-----------------------------------------------------

          สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันวิชาการภายใต้กำกับของประธานรัฐสภา มีพันธกิจหลักในการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีกรอบภารกิจหนึ่งคือการส่งเสริมวิชาการแก่รัฐสภา ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดโครงการและกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาความเข้มแข็งในการแสดงบทบาทอำนาจหน้าที่หลักของรัฐสภา สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กำหนดให้มีโครงการสัมมนาวิชาการคนการเมือง เรื่อง รัฐสภาไทย : บทบาทในการสนองตอบต่อประเด็นปัญหาประเทศชาติและประชาชนอย่างทันการณ์และทันเกม

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา

  • สมาชิกรัฐสภา
  • ข้าราชการรัฐสภา
  • บุคลากรในวงงานรัฐสภา

รายละเอียดโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

โทรศัพท์ 0-2141-9557 , 06-3086-8638 หรือ 0-2141-9548
E-mail: [email protected]

 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า