รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
28 กันยายน 2566

Peace survey กับข้อท้าทายในกระบวนการสันติภาพ

ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่

รองผู้อำนวยการ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


191 ครั้ง
27 กันยายน 2566

งานวิจัยรัชกาลที่ 7 กับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการดำรงความเป็นอารยะของสยามประเทศในยุคเปลี่ยนผ่าน

ผศ. ดร. จิรานุช โสภา

รองคณบดี ประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


179 ครั้ง
26 กันยายน 2566

วิชาหน้าที่พลเมืองกับการสร้างสำนึกพลเมืองประชาธิปไตยในยุคปัจจุบัน

คุณจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


179 ครั้ง
25 กันยายน 2566

เรียนรู้การกำเนิดและความตกต่ำของราชวงศ์ตองอู ตอนที่ 1

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


186 ครั้ง
22 กันยายน 2566

ยุติธรรมสิ่งแวดล้อมกรณีปากมูล

นางสาวนิตยา โพธิ์นอก

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้


176 ครั้ง
21 กันยายน 2566

พลังพลเมืองกับการขับเคลื่อนชุมชนสันติสุขกรณีบาโหย จังหวัดสงขลา

ดร.อังคาร กาญจนเพชร

ประธานศูนย์การเมืองภาคพลเมือง ประจำจังหวัดปัตตานี และ คุณชม ไชยบุตร ตัวแทน COP26 ประเทศไทยภาคพลเมือง


175 ครั้ง
20 กันยายน 2566

วันเยาวชนแห่งชาติ (National Youth Day) พระปกเกล้ากับเด็กๆ ในพระราชอุปการะ

คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


185 ครั้ง
19 กันยายน 2566

การออกแบบแบบเรียน อย่างมีส่วนร่วมสู่การสร้างพลเมืองไทยร่วมสมัย

คุณปาริชาต ชัยวงศ์

อาจารย์โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี


138 ครั้ง
18 กันยายน 2566

พฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไป 2566 : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร

ผศ. ดร. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

หัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


148 ครั้ง
15 กันยายน 2566

พฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไป 2566: กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

ผศ.ดร.วีระ หวังสัจจะโชค

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


172 ครั้ง
14 กันยายน 2566

การขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

อาจารย์ดนัย มู่สา

ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนศึกษา และ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


164 ครั้ง
13 กันยายน 2566

มาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารเท็จในสื่อออนไลน์

รศ. สาวตรี สุขศรี

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


163 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า