ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้า

โครงการอบรมระยะสั้น
เพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

-----------------------------------------------------

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน 80 ท่านต่อหัวข้อการอบรม

หัวข้อการอบรม (แต่ละหัวข้อการอบรมใช้เวลาเรียน 18 ชั่วโมง ค่าลงทะเบียน หัวข้อละ 5,900 บาท)
ชำระเงินค่าลงทะเบียนตามที่สถาบันกำหนดในแต่ละหัวข้อ 
ท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนได้มากกว่า 1 หัวข้อ ต่อท่าน 

1. ถอดรหัสแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง
3. รู้แล้วรอด: คดีที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น
4. สารพันปัญหาท้องถิ่นกับหน่วยกำกับดูแล
5. Co – Creation: เทคนิคการสร้างสรรค์พื้นที่สมัยใหม่ที่ท้องถิ่นต้องรู้

รายละเอียดโครงการและเอกสาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

0 2141 9566 (ปภาวรินทร์)
0 2141 9567 (อติพร)


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า