งานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560 เรื่อง “ย้อนรอย 20 ปี กระจายอำนาจ (วันวานยังหวานอยู่)” และ “เวทีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง งานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560
เรื่อง “ย้อนรอย 20 ปี กระจายอำนาจ (วันวานยังหวานอยู่)” และ “เวทีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย ด้านการปกครองท้องถิ่น”
-----------------------------------
   

           วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จะจัดให้การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ย้อนรอย 20 ปี กระจายอำนาจ (วันวานยังหวานอยู่)” และ “เวทีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย ด้านการปกครองท้องถิ่น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันทบทวนสถานการณ์ของการกระจายอำนาจจากอดีตสู่ปัจจุบัน และทราบถึงทิศทางของการกระจายอำนาจในอนาคต และเป็นเวทีในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อเนื้อหาสาระสำคัญของร่างกฎหมายด้านการปกครองท้องถิ่น เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและนำไปเสนอเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่างกฎหมายด้านการปกครองท้องถิ่นต่อไป

          วิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ย้อนรอย 20 ปี กระจายอำนาจ (วันวานยังหวานอยู่)” และ “เวทีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายด้านการปกครองท้องถิ่น” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 09.30-15.30 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 4-7 อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี ทั้งนี้ กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 11 กันยายน 2560             

   สมัครเข้าร่วมงานและเอกสารเพิ่มเติม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
โทรศัพท์ 0 2141 9568 โทรสาร 0 2143 8175

Share :