งานวิจัย

เมนูย่อย

การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
โดย นายเขียน นิรันดร์นุต นายภัคพงศ์ พหลโยธิน และ นายวัชรา ธิตินันทน์
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า สิงหาคม 2549

        การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบระบบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเซียมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารัฐสภาและระบบสนับสนุนการทำงานรัฐสภาประเทศฟิลิปปินส์ อีกทั้งวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งของรูปแบบและกระบวนการที่ปฏิบัติใช้อยู่ของรัฐสภาฟิลิปปินส์เปรียบเทียบกับประเทศไทย ซึ่งจะเป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของระบบรัฐสภาไทยและระบบสนับสนุนการทำงานของรัฐสภาในภายหลัง

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง