งานวิจัย

เมนูย่อย

การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
โดย นายวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร นายสติธร ธนานิธิโชติ
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า กรกฎาคม 2549

       การศึกษาวิจัยนี้มุ่งทำความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐสภาและระบบสนับสนุนการทำงานรัฐสภาของประเทศศรีลังกา โดยการวิเคราะห์ให้เห็นจุดเด่นของรูปแบบและสิ่งที่ท้าทายต่อกระบวนการที่ปฏิบัติใช้อยู่เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับกรณีของประเทศไทย ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประสบการณ์ จากสภาพปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบรัฐสภาของประเทศศรีลังกา เพื่อทำการวิเคราะห์ถอดบทเรียน และจัดทำเป็นแนวทางในการดำเนินงาน หรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ สำหรับระบบรัฐสภาของประเทศไทยและระบบสนับสนุนการทำงานของรัฐสภาโดยภาพรวม

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง