งานวิจัย

เมนูย่อย

ระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ชื่อเรื่อง ระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
(Community Justice of Countries in ASEAN Community : A Study of Republic of the Philippines)
โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
      นางสาวนิตยา โพธ์ินอก นักวิจัย
      นางสาววลัยพร ล้ออัศจรรย์ ผู้บริหารโครงการวิจัย

        งานวิจัยชิ้นนีได้ถูกจัดทำขึ้น ภายใต้โครงการการศึกษาระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศอาเซียน มีเป้าหมายเพื่อศึกษาบทบาทและความสำคัญของระบบยุติธรรมชุมชน กรณีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เกี่ยวกับพัฒนาการ การมีส่วนร่วมของชุมชนต่องานยุติธรรมชุมชน และเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบยุติธรรมชุมชนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้จุดเด่นให้เกิดประโยชน์ต่องานยุติธรรมชุมชนในประเทศไทยได้

        การศึกษาระบบยุติธรรมชุมชนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ถือเป็นการศึกษาจากประเทศที่มีวัฒนธรรมไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งฟิลิปปินส์มีการขับเคลื่อนระบบยุติธรรมชุมชนที่ชัดเจนในการจัดการความขัดแย้งแบบสมานฉันท์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างสุดที่เรียกว่าบารางไกย์เป็นผู้ขับเคลื่อนระบบ ด้วยระยะเวลา 40 ปีของการสถาปนาระบบยุติธรรมชุมชนอย่างเป็นทางการในฟิลิปปินส์ ทำให้รูปร่างของระบบมีองค์กรรับผิดชอบที่ชัดเจน อย่างไรก็ดี ยุติธรรมชุมชนในฟิลิปปินส์เองก็ยังมีช่องว่างบางประการที่อาจนามาพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนในฟิลิปปินส์ ทั้ง ยังเป็นประสบการณ์เรียนรู้ในการพัฒนาระบบยุติธรรมของประเทศอื่นต่อไปด้วย

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง