งานวิจัย

เมนูย่อย

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการต้นแบบเยาวชนพลเมืองเข้มแข็ง

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการต้นแบบเยาวชนพลเมืองเข้มแข็ง

ชื่อเรื่อง โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการต้นแบบเยาวชนพลเมืองเข้มแข็ง
โดย จารุวรรณ แก้วมะโน
ปีงบประมาณ 2557-2558
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

        สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ได้จัดทำโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการต้นแบบเยาวชนพลเมือง เพื่อทบทวนรูปแบบโครงการและกิจกรรมต่างๆ สำหรับเยาวชนที่เป็นไปเพื่อสร้างสำนึกพลเมืองให้แก่เยาวชนในสังคมไทย และหาแก่นแกนความสำเร็จในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอในการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างสำนึกพลเมืองสำหรับเยาวชนที่มีประสิทธิภาพต่อไป

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง