รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต สำหรับศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า (กลุ่มที่ 3 และ 4)

     

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต สำหรับศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า
กลุ่มที่ 3: ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ กลุ่มที่ 4: ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐระดับกลาง (เพิ่มเติม)

     ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดให้มีการศึกษาหลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต สำหรับศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า โดยประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 11 มีนาคม 2562 นั้น บัดนี้ สถาบันพระปกเกล้า ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

    อาศัยอำนาจตามตามความในมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2541 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต สำหรับศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ กลุ่ม 4 ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐระดับกลาง (เพิ่มเติม) ดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 3 : ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลุ่มที่ 4: ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐระดับกลาง (เพิ่มเติม)

 หมายเหตุรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต กลุ่่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 4 (รอบแรก) Download

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
กลุ่มที่ 3: ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภควัต อัจฉริยปัญญา โทร 02-141-9570
อภิวรรณ ซัคเซ็ค โทร 02-141-9576
กลุ่มที่ 4: ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐระดับกลาง
ธีรพรรณ ใจมั่น โทร 02-141-9515
ศุภมาส วิริยะสกุลพันธ์ โทร 02-141-9538

Share :