สั่งจองพระพุทธรูปบูชาและเหรียญที่ระลึกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

        

โครงการสร้างพระพุทธรูปบูชาและเหรียญที่ระลึก
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
-----------------------------------

          สภาสถาบันพระปกเกล้า มีมติให้จัดสร้างพระพุทธรูปบูชาและเหรียญที่ระลึกเนื่องในวโรกาสสำคัญดังกล่าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติยศให้ปรากฏไพศาลสืบไปชั่วกาลนาน
          รายได้ทั้งหมดนำเข้า “กองทุนส่งเสริมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระปกเกล้าศึกษา” เพื่อนำไปใช้เสริมงบประมาณแผ่นดินในการจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ จดหมายเหตุ เอกสารประวัติศาสตร์ และวัตถุอื่นทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ มาเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ และเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และสภาวการณ์บ้านเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเผยแพร่เรื่องดังกล่าวให้กว้างขวางในหมู่ประชาชนชาวไทย

รูปแบบพระพุทธรูปและเหรียญที่ระลึก

  1. พระพุทธรูปบูชาที่จัดสร้างเป็นพระพุทธรูปปางประจำพระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าตักกว้าง 7 เซนติเมตร ทำด้วยโลหะกะไหล่ทอง โดยกรมศิลปากรเป็นผู้จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปปางประจำพระชนมพรรษาองค์จริง
  2. เหรียญที่ระลึก ซึ่งหน้าเหรียญทั้งสองด้านจะประกอบด้วย ด้านหนึ่งเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ด้านข้างในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันพร้อมพระปรมาภิไธยย่อ ปปร และ ภปร จารึกข้อความด้านล่างว่า “พระผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 –2545” อีกด้านหนึ่งเป็นรูปพระพุทธรูปใน ข้อ 1 มีตราธรรมจักรอยู่ด้านหลังและจารึกข้อความด้านล่างว่า “8 พฤศจิกายน 2545 109 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยกรมธนารักษ์เป็นผู้จัดออกแบบและสร้าง ทั้งนี้ มีทั้งเหรียญทองคำ เหรียญเงินและเหรียญทองแดง โดยเฉพาะเหรียญทองแดงนั้นจะสร้างจำนวนมาก และจำหน่ายราคาถูกเพื่อแพร่หลายในหมู่ให้เยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไป

พระพุทธรูปบูชาที่จัดสร้างเป็นพระพุทธรูปปางประจำพระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
หน้าตักกว้าง 7 เซนติเมตร ทำด้วยโลหะกะไหล่ทอง โดยกรมศิลปากรเป็นผู้จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปปางประจำพระชนมพรรษาองค์จริง
ราคา 10,000 บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้า “กองทุนส่งเสริมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระปกเกล้าศึกษา”
สั่งจองได้ที่ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2280 3413-4 ต่อ 104

ดาวน์โหลดใบสั่งจอง

  

 

Share :