รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 8

         

สถาบันพระปกเกล้า
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 8
-----------------------------------

 

ดาวน์โหลดรายชื่อและเอกสารเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 02-141-9583, 02-141-9580 (นฤมล, คมกฤช)

Share :