รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7

         

สถาบันพระปกเกล้า
รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ ตามคุณสมบัติข้อที่ 9 ประเภทที่ 6
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7
ระหว่างวันศุกร์ที่ 17 – วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
ณ ห้องศักดิเดชน์ภูวไนย และ ห้องห้ากันยา
(ฝั่งห้องอบรม) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ

-----------------------------------

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม
นายน่านนที บัวอิ่น 0-2141-9618
นางนราวรรณ อธิวาสนพงศ์ 0-2141-9621 
นายธีระพงศ์ ยังเหล็ก 089-890-0990
นางสาวปริมาส ป้องเจริญ 084-321-3111
นางสาวอัมพร ศรีเคลือบ 062-001-1554

 

Share :