รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานภัณฑารักษ์

          

สถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไป
ในตำแหน่ง พนักงานภัณฑารักษ์
-----------------------------------

        ตามที่สถาบันพระปกเกล้าได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไปในตำแหน่ง พนักงานภัณฑารักษ์ จำวนวน 1 อัตรา โดยได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นั้น

        บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

***ประกาศสถาบันพระปกเกล้า ที่ 21/25661 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานภัณฑารักษ์**

ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารายงานตัว ณ สถาบันพระปกเกล้า ชั้น 5 (ฝั่งสำนักงาน)
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวพัชรี แย้มโกสุม
โทรศัพท์ 02 141 9757 094 4975166

Share :