หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

พระราชาผู้ทรงธรรม : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสด้านการเมืองการปกครอง

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


พระราชาผู้ทรงธรรม : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสด้านการเมืองการปกครอง

หัวเรื่อง : พระราชาผู้ทรงธรรม : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสด้านการเมืองการปกครอง

ชื่อเรื่อง พระราชาผู้ทรงธรรม : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสด้านการเมืองการปกครอง
โดย สถาบันพระปกเกล้า

         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อชีวิตความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพสกนิกร และความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนของประเทศชาติภายใต้แนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทรงตั้งมั่นอยู่ใน
ทศพิธราชธรรมสมดังพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม”

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
สถาบันพระปกเกล้า.
พระราชาผู้ทรงธรรม : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสด้านการเมืองการปกครอง.—
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, -- (2560).
450 หน้า
1. พระบรมราโชวาท. 2. พระราชดำรัส. 3. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,
2470 - 2559. I. ชื่อเรื่อง
985.915
ISBN : 978-974-449-970-7

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 http://www.kpi.ac.th
โทรศัพท์ 0-2141-9600 โทรสาร 0-2143-8181

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง