งานวิจัย

เมนูย่อย

การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดย นายพิสิษฐ์ ณัฎประเสริฐ

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง