รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 10 (4ส10) (รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2562)

     

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 10 (4ส10)
**รับสมัครระหว่าง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ**

-----------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวธิดารัตน์ เกษีสม โทรศัพท์ 0-2141-9544
นางสาวศุภมาส วิริยะสกุลพันธุ์ โทรศัพท์ 0-2141-9538
Share :